تصویر آگهیتصویر آگهی

کاربرد بخش اعضای تیم چیست؟

در بعضی از طرح های اشتراکی و پکیج ها، قابلیتی قرار داده ایم که میتوانید هم تیمی اضافه نمایید بدون اینکه هم تیمی شما نیاز باشد پلتفرم خود را شارژ نماید، میتواند با اکانت کاربری خود از پلتفرم شما استفاده نماید