تصویر آگهیتصویر آگهی

هوش مصنوعی تبدیل صدا به متن چیست؟

شما میتوانید فایل های صوتی خود را در چند فرمت مختلف در پلتفرم بارگذاری کرده و از هوش مصنوعی درخواست کنید فایل صوتی شما را به متن تبدیل نمایید