تصویر آگهیتصویر آگهی

قالب ها چه هستند ؟

در واقع قالب ها، اصلی ترین بخش استفاده از هوش مصنوعی Ai Farsi هستند

شما در این بخش میتوانید قالب های مختلف را انتخاب کنید و با دادن چند کلمه یا موضوع به هوش مصنوعی درباره آن  کلمه یا موضوع کارهای متفاوتی تحویل بگیرید

مثلا میتوانید از هوش مصنوعی درخواست کنید برای شما کپشن اینستاگرام بنویسد

میتوانید درخواست کنید برای شما یک شعار تبلیغاتی بنویسد

میتوانید درخواست کنید برای شما یک فیلمنامه بنویسد

میتوانید درخواست کنید برای شما یک مقاله کامل بنویسد

در واقع با استفاده از هر یک از قالب ها و دادن موضوع به هوش مصنوعی، با توجه به دستوراتی که ما به آن  داده ایم، اقدام به خلق خواسته شما میکند